Skip to main content

Een PDF versie van deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar via deze link.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Zelfoogsttuin de Haar

Definities

 1. Zelfoogsttuin de Haar: zelfoogsttuin op Moestuin de Haar. 

KvK nummer: 76845540

Btw-id: NL003140922B97

 1. Deelnemer: een privé persoon of bedrijf die een oogstaandeel van Zelfoogsttuin de Haar heeft aangeschaft.
 2. Klant: degene met wie Moestuin de Haar een overeenkomst is aangegaan, een privé persoon of bedrijf. Oogstaandelen vallen hier niet onder, dit maakt een privé persoon of bedrijf geen klant maar deelnemer. 
 3. Partijen: Zelfoogsttuin de Haar, deelnemer, klant. 

 

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Zelfoogsttuin de Haar.  
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de deelnemer of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Zelfoogsttuin de Haar hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Zelfoogsttuin de Haar hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Zelfoogsttuin de Haar te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Zelfoogsttuin de Haar niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De deelnemer heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

Betalingen en betalingstermijn

 

 1. Na het kopen van een oogstaandeel wordt een betaalverzoek verstuurd via e-mail. De deelnemer krijgt de mogelijkheid te betalen via Tikkie of via bankoverschrijving. De betaaltermijn is 14 dagen na het ontvangen van het betaalverzoek. 
 2. Op alle overige facturen geldt een betaaltermijn van 14 dagen. 

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant of deelnemer niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Zelfoogsttuin de Haar gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de de klant deelnemer in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant of deelnemer niet tijdig betaalt, mag Zelfoogsttuin de Haar zijn verplichtingen opschorten totdat de klant of deelnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  

 

Herroepingsrecht 

 1. Een klant of deelnemer kan een (online) aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de klant of deelnemer op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen.
 • het product geen cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • de klant of deelnemer niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de klant of deelnemer het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de klant of deelnemer het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de klant of deelnemer een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • zodra de klant of deelnemer bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De klant of deelnemer kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via tuinders@moestuindehaar.nl
 3. De klant of deelnemer is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Zelfoogsttuin de Haar, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Zelfoogsttuin de Haar deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de klant of deelnemer, op voorwaarde dat de klant of deelnemer het product tijdig aan Zelfoogsttuin de Haar heeft geretourneerd. 

 Retentierecht 

 1. Zelfoogsttuin de Haar kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant of deelnemer onder zich houden, totdat de klant of deelnemer alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Zelfoogsttuin de Haar heeft voldaan, tenzij de klant of deelnemer voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Zelfoogsttuin de Haar.
 3. Zelfoogsttuin de Haar is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

Verrekening

 

De klant of deelnemer doet afstand van zijn recht om een schuld aan Zelfoogsttuin de Haar te verrekenen met een vordering op Zelfoogsttuin de Haar. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Zelfoogsttuin de Haar blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant of deelnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Zelfoogsttuin de Haar op grond van wat voor met Zelfoogsttuin de Haar gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Zelfoogsttuin de Haar zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant of deelnemer, mag de klant of deelnemer de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Zelfoogsttuin de Haar een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Zelfoogsttuin de Haar het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Termijn

Aanschaf van een oogstaandeel door een deelnemer is voor 1 seizoen. Een seizoen start op 1 januari en eindigt datzelfde kalenderjaar op 31 december. Tussentijds beëindigen van deze overeenkomst is niet mogelijk. Tijdens het seizoen instromen is wel mogelijk. Er wordt per jaar 30 weken oogst verwacht. Het te betalen bedrag wordt berekend door Zelfoogsttuin de Haar naargelang de overgebleven verwachtte oogstweken. 

 

Levering  

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Zelfoogsttuin de Haar, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Zelfoogsttuin de Haar het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant of deelnemer een verlate levering niet aan Zelfoogsttuin de Haar kan tegenwerpen.

 Levertijd 

 1. De door Zelfoogsttuin de Haar opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant of deelnemer bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant of deelnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Zelfoogsttuin de Haar niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 Feitelijke levering

 

 1. De klant of deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten 

 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

 Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Zelfoogsttuin de Haar niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Zelfoogsttuin de Haar, bij gebreke waarvan Zelfoogsttuin de Haar niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

 Bewaring 

 1. Indien de klant of deelnemer bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant of deelnemer.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant of deelnemer.

 Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten sluit een product uit dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.  


 Vrijwaring

 

De klant of deelnemer vrijwaart Zelfoogsttuin de Haar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Zelfoogsttuin de Haar geleverde producten en/of diensten. 

 

 Klachten

 1. De klant of deelnemer dient een door Zelfoogsttuin de Haar geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant of deelnemer redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant of deelnemer Zelfoogsttuin de Haar daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. De klant of deelnemer geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Zelfoogsttuin de Haar in staat is hierop adequaat te reageren. 
 4. De klant of deelnemer dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Zelfoogsttuin de Haar gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Zelfoogsttuin de Haar.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Zelfoogsttuin de Haar ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.  

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Zelfoogsttuin de Haar een overeenkomst aangaat met meerdere klanten of deelnemers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Zelfoogsttuin de Haar verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Zelfoogsttuin de Haar

 1. Zelfoogsttuin de Haar is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant of deelnemer lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  
 2. Indien Zelfoogsttuin de Haar aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Zelfoogsttuin de Haar is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Zelfoogsttuin de Haar aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Zelfoogsttuin de Haar vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant of deelnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Zelfoogsttuin de Haar toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard, geringe betekenis of overmacht (bijvoorbeeld het weer), de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Zelfoogsttuin de Haar niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Zelfoogsttuin de Haar in verzuim is. 
 3. Zelfoogsttuin de Haar heeft het recht de overeenkomst met de klant of deelnemer te ontbinden. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Zelfoogsttuin de Haar in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant of deelnemer niet aan Zelfoogsttuin de Haar kan worden toegerekend in een van de wil van Zelfoogsttuin de Haar onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant of deelnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Zelfoogsttuin de Haar kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Zelfoogsttuin de Haar 1 of meer verplichtingen naar de klant of deelnemer niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Zelfoogsttuin de Haar er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Zelfoogsttuin de Haar is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Zelfoogsttuin de Haar is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Zelfoogsttuin de Haar zoveel mogelijk vooraf met de klant of deelnemer bespreken.
 4. Deelnemers en klanten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant of deelnemer uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Zelfoogsttuin de Haar. Anderen laten oogsten op naam van de deelnemer is toegestaan. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Zelfoogsttuin de Haar bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Zelfoogsttuin de Haar is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 5 februari 2020.