Skip to main content
De stichting

Doelstellingen

Doel van de Stichting is het zonder winstoogmerk exploiteren van de voormalige moestuin van Kasteel de Haar door het telen van groente, fruit, bloemen en kruiden, waarbij de historische relatie wordt teruggebracht tussen de moestuin, het kasteel en het dorp Haarzuilens. De tuin biedt expliciet ook ruimte – letterlijk en figuurlijk – aan educatie en bewonersparticipatie. Op welke wijze de stichting invulling wenst te geven aan haar doelstelling kunt u nalezen in het schetsadvies over het inrichten van de moestuin.

In 2020 is het eerste seizoen van Moestuin de Haar succesvol gestart. Na de opstartfase is nu de fase aangebroken van doorgroeien. Daarom heeft de stichting Moestuin de Haar het initiatief genomen om een Plan van Aanpak op te stellen in samenwerking met de tuinders. Hierin wordt jaarlijks een doorkijk gemaakt naar het volgende jaar met ideeën, wensen en wat er nodig is om te kunnen groeien of te verbeteren. 

Een verslag over de activiteiten, en resultaten daarvan, op de tuin kunt u lezen in het jaarverslag. Wilt u meer weten over de financien van de stichting, dan kunt u dat lezen in de balans en winst/verliesrekening van 2023.

ANBI

Stichting Moestuin de Haar is een ANBI stichting. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Door te voldoen aan de vereisten mag de Stichting Moestuin de Haar zich een ANBI stichting noemen. In het beleidsplan kunt u meer gedetailleerde informatie vinden.  Als fondsenwervende stichting zijn wij ook verplicht om de bestuurssamenstelling en een overzicht van baten en lasten te publiceren. Deze informatie kunt u vinden via deze link.

De ANBI status van de stichting heeft belastingvoordelen voor de mensen die een donatie of schenking willen doen, zoals:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Informatie

Stichting Moestuin de Haar
Mail: Stichting@Moestuindehaar.nl
RSIN/fiscaal nummer: 8595.08.833
Kamer van Koophandel: 733.93.339
Bank: NL62 RABO 0372 8725 65

Nieuwe data bloemenworkshop plukken en schikken! Woensdag 11 en 18 september.

X